Polityka prywatności


Meditronik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności klientów oraz użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.meditronik.com.pl („Strona”). Zależy nam, aby każdy, kto zawiera z nami umowę lub odwiedza Stronę, wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów oraz osób odwiedzających Stronę, prosimy o kontakt pod adresem office@meditronik.com.plKTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?


Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) administratorem danych osobowych gromadzonych od klientów oraz osób odwiedzających naszą Stronę jest Meditronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 129, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000184347, NIP: 526-020-49-89; REGON: 008085993 („Meditronik” lub „my”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I W JAKIM CELU?


Meditronik ma automatycznie dostęp do publicznych adresów IP, z których osoby odwiedzające przeglądają treści informacyjne Strony oraz danych zawartych w dziennikach logów (zapytania http). Adres IP stanowi unikatowy kod przypisany do każdego komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu. Adresy IP są zazwyczaj przypisywane w blokach geograficznych i mogą pozwolić nam określić kraj, stan/region i miasto, w którym zlokalizowany jest komputer lub urządzenie. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Stroną oraz w celach statystycznych. Podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci administrowania i obsługi Strony (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Na podstawie gromadzonych danych mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu Stroną. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.

Ponadto gromadzimy również dane, które zdecydują się Państwo nam przekazać poprzez formularz kontaktowy (imię, nazwisko, adres e-mail, firma – w przypadku osób fizycznych, NIP, adres, telefon, inne dane podane w treści wiadomości). W takim przypadku gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody także na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną – również dla tych celów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przesłania informacji handlowej. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku klientów będących osobami fizycznymi, którzy złożyli zamówienie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, firmy, NIP, adresu prowadzenia działalności, adresu do doręczeń, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego. W przypadku klientów będących podmiotami zbiorowymi przetwarzamy dane osobowe ich osób kontaktowych lub reprezentantów w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz dane podmiotu, w którym są zatrudnione lub który reprezentują. Dane te wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia oraz dochodzenia ewentualnych związanych z nim roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).JAK POSTĘPUJEMY Z DANYMI?


Zgromadzone przez nas poprzez Stronę dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do administrowania i obsługi Strony. W przypadku danych osobowych zgromadzonych poprzez formularz kontaktowy dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie/dalsze zapytanie, a w razie dokonania zamówienia poprzez formularz – przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz dochodzenia ewentualnych związanych z nim roszczeń. W razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania tej zgody.

W przypadku danych osobowych klientów albo ich osób kontaktowych lub reprezentantów dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po jej wykonaniu przez okres 6 lat (standardowy okres przedawnienia), chyba że przepisy szczególne przewidują obowiązek dłuższego przechowywania danych.

Dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, w tym hosting. W przypadku danych osobowych klientów Państwa dane osobowe Meditronik może ponadto przekazywać podmiotom świadczącym nam usługi rachunkowe, podatkowe, doradcze i audytowe, a także innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, bankom lub instytucjom płatniczym.

Meditronik nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osób odwiedzających do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

Na podstawie danych osobowych osób odwiedzających Stronę Meditronik nie będzie podejmował wobec takich osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.Cookies


Meditronik wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia osobom odwiedzającym korzystanie ze Strony oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik Internetu, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Meditronik korzysta także z plików cookies Google Analytics do zbierania informacji i sporządzania raportów na temat sposobu korzystania z naszej Strony przez użytkowników. Google Analytics zbiera informacje na temat adresu IP użytkownika, a także dane demograficzne oraz informacje na temat zainteresowań, włączając w to dane na temat wieku i płci, jeżeli są one dostępne w pliku cookie. Kiedy użytkownik Strony jest zalogowany na swoim koncie Google, Google będzie wykorzystywał dane użytkownika wraz z danymi analitycznymi pozyskiwanymi z zewnętrznych plików cookies na naszej Stronie, a także historię przeglądania użytkownika do oferowania lepiej dostosowanych reklam na innych stronach internetowych, które użytkownik odwiedza. Więcej informacji na temat prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników stron korzystających z Google Analytics znajduje się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Zarządzanie plikami cookies przez osobę odwiedzającą naszą Stronę, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych.Odnośniki do innych stron


Strona zawiera odnośniki do innych stron www. Meditronik nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej www.meditronik.com.plPrawa autorskie


Wszelkie treści, zdjęcia i inne materiały znajdujące się na Stronie stanowią przedmiot majątkowych praw autorskich Meditronik – ich kopiowanie, zwielokrotnianie i dalsze udostępnianie bez uprzedniej zgody Meditronik jest zabronione, z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku.Uprawnienia


Zgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do żądania od Meditronik dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto służy Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Kontakt


We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów oraz użytkowników Strony, prosimy o kontakt pod adresem office@meditronik.com.pl